Privacyverklaring De Schoonheidsschool

Voor het laatst bijgewerkt op 09/01/2019

In deze privacyverklaring staat hoe De Schoonheidsschool omgaat met persoonlijke informatie en je privacy respecteert. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen bezoekers en gebruikers van onze websites dan ook om ons privacybeleid regelmatig door te nemen.

Privacy is voor De Schoonheidsschool een zeer belangrijk gegeven waar we dan ook de nodige aandacht aan besteden. We vinden het dan ook belangrijk je hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Overal wordt in onze communicatie verwezen naar onderstaande privacyverklaring. Bij het gebruik van de website zal je gewezen worden op de "legal notice", waar deze Privacyverklaring onlosmakelijk deel van uitmaakt.

We leggen hieronder uit wat de verwerking van data inhoudt, wie de verantwoordelijke is voor de verwerking en wie de feitelijke verwerker is, hoe je zelf met jouw gegevens kan omgaan, en uiteraard hoe De Schoonheidsschool je hiermee kan helpen.

Onderstaande tekst overrulet alle andere teksten van De Schoonheidsschool (bijvoorbeeld de teksten die zijn opgenomen in de disclaimers of in de algemene voorwaarden), zeker als deze tegenstrijdig zouden zijn met de onderstaande privacyverklaring.

De Schoonheidsschool: Een vereniging zonder winstoogmerk, met als andere gekende handelsbenamingen "De Schoonheidsschool", "Centrum voor Avondonderwijs vzw" of "CVA", die optreedt als verantwoordelijke van de verwerker van jouw informatie (zie hieronder).

Cursist: De meerderjarige (rechts)persoon die zich bij De Schoonheidsschool inschrijft voor een professionele (Beroeps)Opleiding of een Hobbycursus of daarvoor een offerte ontvangt. De (rechts)persoon die een (Beroeps)Opleiding volgt heeft altijd een professioneel doel voor ogen nl het volgen van een BeroepsOpleiding in functie van zijn carrière als werknemer, zelfstandige of dienstverlener in de deeleconomie. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als Cursist mits schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.

Persoonlijke informatie: Alle informatie die de persoon op wie de informatie betrekking heeft, identificeert of die kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren, te lokaliseren of met hem/haar contact op te nemen) die we verzamelen en bewaren.

(Beroeps)Opleiding: Een door De Schoonheidsschool verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, (thuis)studie, cursus, studie- of themadag, workshop, permanente vorming, dan wel enige vorm van opleiding. Al deze opleidingen hebben een professioneel doel voor ogen en bereiden de Cursisten voor op een beroep of vak in dienstverband of in de deeleconomie of op de uitoefening van een activiteit als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep.  De bepalingen ten aanzien van consumenten opgenomen in het Belgisch Wetboek Economisch Recht is voor deze (beroeps)opleidingen niet van toepassing. Dit onderwijs voor professionelen wordt verstrekt ofwel gedurende een periode die overeenstemt met een school- of academiejaar ofwel gedurende een periode die noodzakelijk effectief een beroep of vaardigheid aan te leren dat nodig is om dat bepaald beroep te kunnen uitoefenen. De duur van alle opleidingen is noodzakelijk om een vak of beroep aan te leren of een bijkomende specialisatie of "updating" te bekomen in verband met het beroep. Dit soort onderricht is ook toegankelijk voor personen die nog niet effectief het beroep uitoefenen. De Schoonheidsschool organiseert geen hoger onderwijs of academisch onderwijs en reikt bijgevolg geen bachelor- of master diploma's uit.

Hobbycursus: De Schoonheidsschool organiseert voor Consumenten een zeer beperkt aantal Hobbycursussen. Dit aanbod is limitatief terug te vinden onder het thema hobby op de website www.schoonheidsschool.com. Enkel deze Hobbycursussen vallen onder het Wetboek Economisch Recht en zijn (onderwijs)diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, waarbij bij de aankoop van de Hobbycursus een bepaalde datum en een bepaalde periode tot uitvoering worden vastgelegd.

Consument: Een Cursist, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een Hobbycursus volgt. Een Consument volgt een Hobbycursus omwille van vrijetijdsbesteding.

Cursusmateriaal: Opleidings- les of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, of enig ander (elektronisch) materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de (Beroeps)Opleiding of de Hobbycursus. De Cursist krijgt onmiddellijk na betaling van het lesgeld toegang tot het elektronisch leerplatform en / of studentenprofiel waar de elektronische boeken en cursussen kunnen worden bekeken en/of gedownload.

Cursusgeld: Het totale bedrag van de opleiding dat een Cursist betaalt, inclusief inschrijfgeld en examengeld. Voor sommige opleidingen is extra materiaal nodig dat niet is inbegrepen in het cursusgeld en dat de Cursist zelf dient te voorzien.

Privacywet: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

GDPR: Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de "General Data Protection Regulation" (GDPR) of "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG) goedgekeurd. Met deze nieuwe verordening beoogt Europa een hoger beschermingsniveau voor alle particulieren wiens persoonsgegevens verwerkt worden. Op 25 mei 2018 zal de verordening van kracht worden in alle Europese lidstaten. Vanaf dan kunnen cursisten zich rechtstreeks op hun bijkomende rechten in de nieuwe privacywetgeving beroepen, en dit ten aanzien van elke onderwijsinstelling die persoonsgegevens verwerkt.

1. Wat betekent "verwerking van persoonsgegevens"?

Onder "verwerking van persoonsgegevens" verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 2 van dit privacybeleid. Het begrip "verwerking" is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder "persoonsgegevens" verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. De Schoonheidsschool erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand. De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

De Schoonheidsschool voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder punt 2 hieronder. De gegevens zijn toereikend (naam, voornaam, e-mailadres, aanspreektitel en voorkeurtaal) en worden niet overmatig verzameld.

Via onze websites kan je ook gebruik maken van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, Facebook, Twitter en/of apps. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, heeft De Schoonheidsschool geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk. Het is aan jou om hier verstandig mee om te gaan en het privacybeleid van deze derden goed na te lezen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom doen we dit?

De Schoonheidsschool vindt dat de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens één van haar belangrijkste taken is. De Schoonheidsschool zal je gegevens daarom uitsluitend gebruiken en aanwenden in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld de boekhoudwetgeving).

Als bezoeker van onze websites kan je deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als je je echter registreert als student om gebruik te maken van producten of diensten verzamelen we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over jou om je deze diensten te kunnen aanbieden:

 • contactgegevens zoals jouw naam, telefoon- en faxnummer, adres en e-mailadres;
 • factuurgegevens zoals het nummer, de verloopdatum, het soort kaart en het factuuradres van je creditcard;
 • demografische gegevens zoals jouw functiebenaming, functieomschrijving, bedrijfsnaam en bedrijfstype;
 • profielgegevens, waaronder jouw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • praktische details over de inschrijvingen voor je opleidingen.

Afhankelijk van de activiteit wordt bepaalde informatie die we van je vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als je de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet invult, kan je niet deelnemen aan deze activiteit op de website.

De Schoonheidsschool zal deze (persoons)gegevens verzamelen en verwerken met als prioritair doel je een goede opleiding te bieden en je een een goede technische werking (technische doeleinden) te garanderen van haar website, haar studentenprofiel en haar online leerplatform. We zullen (als je daar indien nodig de toestemming voor hebt gegeven) jouw persoonsgegevens ook gebruiken om:

 • je (geautomatiseeerd) gepersonaliseerd opleidingsadvies en/of loopbaanadvies te geven, om je informatie te verstrekken over de activiteiten van De Schoonheidsschool (zoals nieuwe opleidingen of studierichtingen van korte of lange duur, trainingen, workshops, seminaries, wijzigingen in bestaande opleidingen, etc);
 • jouw financiële transacties te verwerken en voor facturatiedoeleinden;
 • je bevestigingen te sturen voor een inschrijving of een vernieuwing van een opleiding;
 • je indien toepasselijk je rechten en de duurtijd ervan te registreren (bijvoorbeeld je recht op online begeleiding);
 • je te kunnen antwoorden op verzoeken, vragen en problemen via de klantenservice;
 • jouw account te beheren;
 • je door jou opgevraagde product- en dienstinformatie te sturen;
 • je op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en diensten van De Schoonheidsschool en geselecteerde derde partijen;
 • je op de hoogte te brengen van de mogelijkheid tot het verkrijgen van studiemateriaal om je opleiding te vereenvoudigen;
 • jouw promoties en sweepstakes te beheren waaraan je deelneemt en je op de hoogte te brengen van de resultaten;
 • illegale activiteiten en/of schendingen van onze servicevoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of te bestraffen;
 • te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek en product/dienstontwikkeling en om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
 • jouw ervaring te personaliseren, zoals het gericht aanbieden van onze onderwijsdiensten;
 • je op de hoogte te brengen van evenementen of openstaande vacatures;
 • fraude te bestrijden, je veiligheid te garanderen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • statistieken bij te houden over bijvoorbeeld slagingskansen;
 • te beoordelen of je aan de toelatingsvoorwaarden van een opleiding voldoet;
 • het opmaken van diploma's wanneer je geslaagd bent voor een examen.

We bewaren informatie die we verzamelen door middel van cookies, logbestanden, transparante afbeeldingen en/of bronnen van derden om een samenvatting te maken van jouw voorkeuren. We koppelen jouw persoonlijk identificeerbare informatie en/of jouw gebruiksgeschiedenis als lid aan informatie in de samenvatting om op maat gemaakte promoties en marketingaanbiedingen te voorzien, om de inhoud van de website voor je te verbeteren en/of om jouw voorkeuren te bepalen.

Zoals bij de meeste websites kan De Schoonheidsschool of kunnen subverwerkers van derden die toestemming hebben van De Schoonheidsschool, bepaalde technische en routeringsinformatie over jouw computer verzamelen wanneer je de website gebruikt om jouw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we omgevingsvariabelen zoals browsertype, besturingssysteem, CPU-snelheid en het internetprotocoladres (IP-adres) van jouw computer bijhouden. We gebruiken deze omgevingsvariabelen om de manier waarop u de website en bijbehorende diensten gebruikt, te bekijken en te vereenvoudigen. De Schoonheidsschool gebruikt ook omgevingsvariabelen om verkeerspatronen op de website te meten. Om een beter begrip te krijgen van de behoeften van onze bezoekers kan het zijn dat we zulke informatie af en toe linken aan jouw persoonlijke gegevens.

Om fouten in onze database te beperken, onze gebruikers te valideren, en misbruik van ons systeem te voorkomen, kan het zijn dat we af en toe de persoonlijke gegevens die je hebt ingevoerd aanvullen met informatie van derden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we jouw contactgegevens aanvullen met gegevens die worden verstrekt door diverse overheidsdiensten (bijvoorbeeld gegevens verkregen via de VDAB in kader van opleidingscheques) om jouw informatie te kwalificeren en fouten in onze database te voorkomen. Het kan zo zijn dat we de informatie die we direct van jou verzamelen aanvullen met informatie die is opgeslagen in databases van derden, zoals demografische gegevens of bedrijfsinformatie, om de kans te vergroten dat enig promotiemateriaal dat we naar je sturen relevant en interessant voor je is.

Wanneer je onze mobiele apps of diensten downloadt en gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt en de versie van het besturingssysteem. Op geen enkel moment vragen we om, verkrijgen we toegang tot, of volgen we op locatie gebaseerde informatie van je mobiele apparaat wanneer je downloadt of onze mobiele apps of diensten gebruikt.

3. Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

De (persoons)gegevens worden bewaard in een beveiligde en versleutelde omgeving, namelijk een beveiligde databank op een server die zich binnen de Europese Unie bevindt of in de cloud. We garanderen de privacy by default (studenten hebben steeds de meest privacy vriendelijke optie als standaard in hun studentenprofiel) en de privacy by design (de gegevensbescherming is een essentieel aspect bij het "design" van nieuwe producten zoals de online leerplatformen en het studentenprofiel). Alle gegevens worden extra beschermd door een professioneel extern it-bedrijf Centre for Distance Learning International LLC. Mevrouw Veronika Petrova, medewerker van dit extern bedrijf is aangesteld als onze "Data Protection Officer".

Hoeveel organisatorische en technische voorzorgen we als onderwijsinstelling ook nemen, een datalek kunnen we nooit helemaal uitsluiten. We kunnen geconfronteerd worden met een fout in de systeembeveiliging of met cybercriminelen die met de data aan de haal gaan. De Schoonheidsschool heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Daarom zijn wij in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Bij een inbraak op onze informaticasystemen zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

De beschikbaarheid tot jouw gegevens kan worden overgemaakt aan derden of partners of andere onderwijsinstellingen binnen de ondernemingsgroep voor informatieve of publicitaire doeleinden. In dit geval worden de e-mailadressen of andere beschikbare (persoons)gegevens nooit aan de derde-partij overgedragen. De derde-partij kan in dergelijk geval kiezen een bepaalde (publicitaire) boodschap te verspreiden via de contactenlijst van De Schoonheidsschool.

We doen als onderwijsinstelling dan ook aan een preventief en een reactief privacybeleid. Wanneer we geconfronteerd worden met een datalek waarbij belangrijke persoonsgegevens verloren gaan of gestolen worden wordt in eerste instantie de nationale "Data Protection Authority" op de hoogte gebracht van het datalek en dit binnen de 72 uur. In België is dat - voorlopig nog - de Privacycommissie. Verder zullen we volgens de regels van de GDPR in bepaalde gevallen ook jou zelf op de hoogte brengt van het datalek.

4. Wat is de online Studentenpagina of het Studentenprofiel?

Het Studentenprofiel is een online gebruikersportaal, beschikbaar vanaf alle websites van De Schoonheidsschool.

De Studentenpagina is het online leerplatform dat wordt gebruikt om online cursussen te geven of om didactische middelen ter beschikking te stellen tijdens de groepslessen.

De Studentenpagina en het studentenprofiel vereisen een voorafgaande registratie, waarbij identiteitsgegevens gevraagd worden zoals naam, voornaam, e-mailadres. Naargelang de taal van de website waarop je je registreert wordt ook je taalvoorkeur opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de goede werking van het portaal te garanderen, en worden binnen de marge van de Privacywet verzameld.

Op deze Studentenpagina en het Studentenprofiel worden alle beschikbare informatie die we als onderwijsinstelling over je hebben getoond. We tonen er je recentste adresgegevens, de opleidingen waarvoor je bent ingeschreven, de studiegebieden waarvoor je interesse hebt (online inkijken van cursussen en handboeken) en je behaalde resultaten. Je kan deze informatie zelf beheren en wijzigen. Het Studentenprofiel en de Studentenpagina bieden je de mogelijkheid om je profiel, identiteitsgegevens, interesses en (communicatie)voorkeuren te beheren (zie infra).

5. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. De Schoonheidsschool treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij definiëren het doel (zie punt 2 hiervoor) en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Wij voeren de verwerking echter niet zelf uit, dit doet de feitelijke verwerker (CDLI LLC).

6. Wie is de feitelijke verwerker?

Onder "verwerker" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van de "verantwoordelijke voor de verwerking" persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken. Onze verwerkers bieden voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking.

Als feitelijke verwerkers zijn aangeduid:

 • Centre for Distance Learning International LLC (CDLI LLC) met ondernemingsnummer BG203272737. Deze feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede werking van de websites en het technische online portaal, zoals de Studentenpagina en het online leerplatform (eCampus). De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen. Deze feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken als CDLI LLC.
 • ABS BVBA met ondernemingsnummer BE0870.743.858 is verantwoordelijk voor het verzenden van cursussen en didactische materialen naar studenten en docenten.
 • Induver Antwerpen, Justitiestraat 30 te 2018 Antwerpen, FSMA-nr.: 016880 is onze verzekeringsmakelaar.
 • Alle freelance docenten van wie je les krijgt en die bijvoorbeeld aanwezigheden tijdens de lessen en punten van examens ingeven in onze registratiesysteem.
 • Alle dochterbedrijven die deel uitmaken van de opleidingsgroep van Belenus bvba met ondernemingsnummer BE0859663389 voor het verwerken van de administratie met betrekking tot aangekochte cursussen.

De persoonlijke informatie die je verstrekt in verband met het gebruik van de website is op verscheidene manieren beschermd.

 • Jouw toegang tot het studentenprofiel is beschikbaar door middel van een wachtwoord en unieke gebruikersnaam die door jou werden geselecteerd. Het wachtwoord is gecodeerd. Gebruik een sterk, alfanumeriek wachtwoord te en vertel dit aan niemand door.
 • Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers waar enkel een select aantal medewerkers toegang toe heeft via een sterk beveiligd wachtwoord.
 • Jouw persoonlijke informatie wordt gecodeerd wanneer deze wordt verstrekt aan derden.
 • Wanneer je gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) invoert in onze registratie- of bestelformulieren, coderen we die informatie met transportlaag beveiligingstechnologie.

We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

7. Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We volgen strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens en om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De gegevens die u aan ons verstrekt worden beschermd met SSL-technologie (Secure Socket Layer). SSL is de standaardmethode voor het coderen van persoonlijke gegevens en creditcardgegevens zodat deze veilig over het internet kunnen worden verstuurd.

Alle betalingsgegevens worden via SSL over specifieke netwerkinfrastructuur (Multiprotocol Label Switching-MPLS) verzonden en opgeslagen in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DS

8. Wat zijn jouw rechten als gebruiker (cursist, medewerker of docent)?

We beginnen met het belangrijkste; jouw persoonsgegevens zijn van jou. Ook de gegevens die je met ons deelt. Dat betekent dat je ons kunt vragen om je gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking.

De Schoonheidsschool verzamelt of verwerkt persoonsgegevens met als prioritair doel de goede technische werking van haar portaal. Je kan als gebruiker immers het private portaal "Studentenpagina" of eCampus niet consulteren zonder voorafgaande registratie. Ook aanmeldingen of inschrijvingen voor opleidingen, workshops of seminaries kunnen niet worden doorgevoerd zonder het invullen van een contact- of daartoe bestemd inschrijvingsformulier. De verzamelde gegevens kunnen, wanneer het technische en praktische luik is vervuld, gebruikt worden voor marketing doeleinden, doch de Gebruiker kan dit ten allen tijde zelf beheren via "Studentenpagina". Ben je student, docent of gewoon gebruiker van onze websites? Dan heb je volgende rechten:

 • recht op inzage in de gegevens;
 • recht op correctie van gegevens;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperken van de verwerking;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking;
 • recht op gegevensoverdracht.

Wanneer je je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wenst aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen kan je een schriftelijk verzoek richten per post aan De Schoonheidsschool, Frankrijklei 127 te 2000 Antwerpen of per e-mail (info@schoonheidsschool.com).

Je kan natuurlijk ook je eigen gegevens steeds aanvullen of verbeteren via "Studentenpagina".

Je hebt het recht, wanneer je je identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond jouw persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek.

Je hebt het recht te allen tijde jouw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit doen door op de link aanmelden te klikken, waarna je toegang krijgt tot je studentenprofiel. Daar kan je de meeste van je persoonlijke gegevens direct inzien en wijzigen. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen bepaalde persoonlijke gegevens alleen worden gewijzigd door contact op te nemen met de onderwijsinstelling.

Je bent geen vergoeding verschuldigd voor het verkrijgen van je persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een vergoeding in rekening brengen als je verzoek om verkrijging duidelijk ongegrond of excessief is. In dergelijke omstandigheden kunnen we weigeren aan het verzoek te voldoen.

We moeten specifieke informatie van je vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen en je recht op toegang tot de informatie te waarborgen (of om je andere rechten uit te oefenen). Dit is een extra veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet bekend gemaakt wordt aan een persoon die geen recht heeft het te ontvangen.

Gegevens met betrekking tot gevolgde opleidingen uit het verleden zullen worden verwijderd als de cursist alle originele getuigschriften, diploma's en certificaten terugbezorgt aan de onderwijsinstelling.

Persoonlijke gegevens over je lichamelijke of geestelijke gezondheid. Vermeende gepleegde of veroordeling van strafbare feiten worden beschouwd als "gevoelige" persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we zullen dergelijke gegevens alleen verwerken als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld als je speciale assistentie aanvraagt) of als je het bewust openbaar gemaakt hebt.

Je kunt ervoor kiezen geen e-mailupdates en nieuwsbrieven van De Schoonheidsschool of andere opleidingsverstrekkers uit de opleidingsgroep te ontvangen door op aanmelden te klikken op de website en de toepasselijke selecties te maken in jouw studentenprofiel. De keuze om je af te melden voor zulke communicatie is ook algemeen beschikbaar tijdens het registratieproces. De Schoonheidsschool neemt nog wel contact met u op bij wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aan de algemene voorwaarden van leveranciers, zoals van toepassing. Daarnaast zenden we je nog steeds dienst gerelateerde aankondigingen, inclusief maar niet beperkt tot een registratie-e-mail, e-mails die automatisch worden verzonden als gevolg van acties die je ondernam op de website en communicatie met betrekking tot rekeningen. Over het algemeen kan je je niet afmelden voor dit type communicatie omdat dat niet promotiegericht is. Als je ze niet wenst te ontvangen, hebt je de mogelijkheid je studentenprofiel volledig te deactiveren.

Als je gebruikmaakt van een mobiele app van De Schoonheidsschool, sturen wij je mogelijk van tijd tot tijd pushmeldingen om je op de hoogte te houden van gebeurtenissen of promoties die wij organiseren. Als je deze typen communicaties niet langer wenst te ontvangen, kun je deze op apparaat niveau uitschakelen.

We proberen altijd binnen redelijke tijd te reageren op je verzoek.

9. Worden jouw gegevens buiten de EU gebruikt?

De Schoonheidsschool is wereldwijd actief. Cursisten van over de hele wereld kunnen zich inschrijven voor één van onze opleidingen. Ook kunnen docenten die instaan voor de online begeleiding op het studentenprofiel of elektronische leerplatform zich overal ter wereld bevinden. Dit impliceert dat er gegevensverwerking en -overdracht kan zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de Privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige privacy bepalingen worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

De Schoonheidsschool garandeert geen gegevensverwerking of -opslag te activeren in landen die eenzelfde waarborgen niet kunnen bieden, met uitzondering:

 • wanneer er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (tussen Gebruiker en De Schoonheidsschool);
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;
 • wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);
 • wanneer de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat bedoeld is om het publiek voor te lichten.

10. Gebruiken we cookies op de websites?

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden of om websiteverkeer te analyseren. Ook delen we, met je toestemming, informatie over gebruik van onze website met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Bij een bezoek aan de website van De Schoonheidsschool worden enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer je de website van De Schoonheidsschool bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De Schoonheidsschool gebruikt cookies om het bezoek aan de website te vereenvoudigen, en een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. Onze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat:

 • je ingelogd blijft op je studentenprofiel of studentenpagina;
 • je bekeken en opgeslagen trainingen en lijstjes bewaard blijven;
 • je een ervaring kunt schrijven;
 • verbeteringen aan onze website kunnen worden getest en gemeten (lees hiervoor de privacy uitleg van Google Analytics);
 • de opleidingen die worden getoond relevant voor je zijn op basis van je eerdere aanvragen.

Veel cookies verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Onze website en e-mailtechnologie maakt ook gebruik van andere technologieën met een soortelijke functionaliteit als cookies, waaronder web-beacons en tracking-URL's, ter verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers. Deze technologieën kunnen wij gebruiken in onze berichten of e-mails aan jou zodat, kan worden vastgesteld of een bepaald bericht of een link is geopend.

11. Delen we jouw gegevens met derden?

In bepaalde situaties kan De Schoonheidsschool worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken als reactie op een gerechtvaardigd verzoek van openbare instanties, onder meer ter voldoening aan de eisen in verband met de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Indien dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, aanhoudingsbevel, gerechtelijk bevel of juridische procedure jegens De Schoonheidsschool) en wanneer de onderwijsinstelling meent dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, een rechtszaak te vermijden, jouw veiligheid of die van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude en/of in te gaan op een verzoek van de overheid. Het kan ook zijn dat we informatie over jou vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

De Schoonheidsschool maakt gebruik van één of meerdere externe bedrijven gespecialiseerd in creditcardverwerking om je rekeningen te sturen voor het gebruik van onze goederen en onderwijsdiensten. Ook maken we gebruik van kopieerdiensten / drukkers en transporteurs om cursussen bij jou thuis te laten afleveren. Voor zover wij weten, wordt er bij deze bedrijven geen persoonlijk identificeerbare informatie bewaard, gedeeld of opgeslagen voor andere doeleinden.

We delen ook persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren (zoals freelance docenten). We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze onderwijsdiensten te leveren. We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen, dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met bovenstaand privacybeleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten. Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Sociale media: je kan toegang krijgen tot sociale media van derden via onze website of app of voordat je onze website of app bezoekt. Zodra je geregistreerd bent met je sociale media-account, verzamelen wij de persoonlijke informatie die je met ons deelt via deze sociale media services overeenkomstig hun privacy-instellingen om het gebruik van onze website of app te verbeteren en persoonlijker te maken. We kunnen ook sociale media plug-ins gebruiken op onze website of app. Daardoor wordt jouw informatie gedeeld met je sociale media provider en mogelijk gepresenteerd op je sociale media profiel om te worden gedeeld met anderen in je netwerk. Wij verwijzen je naar het privacybeleid van deze externe sociale media providers voor meer informatie hierover.

12. Hoe lang houden we jouw gegevens bij?

De Schoonheidsschool mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Soms kan het nodig zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen dat we gegevens meerdere jaren bijhouden (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je opleiding.

De belangrijkste reden waarom we een minimum van jouw gegevens gedurende langere tijd willen bewaren is om aan derden te kunnen bevestigen dat je bij ons een diploma hebt behaald en dat de gegevens op het door ons uitgereikte document correct zijn en het diploma geldig is. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Examens worden gedurende twee jaren bijgehouden door je docent. Je hebt gedurende deze periode het recht om je punten in te zien. Nadien worden deze vernietigd.

Wanneer we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken kunnen verminderen en of we jouw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan jou.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

13. Minderjarigen

De Schoonheidsschool organiseert beroepsopleidingen voor volwassenen. We begrijpen het belang van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen om de privacy en veiligheid van kinderen te beschermen. Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Het is daarom niet toegestaan dat kinderen jonger dan 18 jaar een studentenprofiel openen. Voer geen informatie in op deze website en maak geen gebruik van onze diensten als je jonger bent dan 18. We zullen elk studentenprofiel verwijderen dat aangemaakt is door een kind jonger dan 18 jaar, zodra wij hiervan op de hoogte worden gesteld. Als je denkt dat jouw minderjarig kind persoonlijke gegevens heeft ingevuld, neem dan contact op met onze onderwijsinstelling om de gegevens te laten verwijderen en de account van het kind af te sluiten.

14. Privacyklachten

De Schoonheidsschool neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als je denkt dat de onderwijsinstelling zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kan je contact opnemen met het secretariaat. Omschrijf in je brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop je denkt dat het privacybeleid van De Schoonheidsschool niet werd nageleefd. We zullen jouw klacht meteen onderzoeken. Als je geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw klachtenbrief of als je klacht niet voldoende werd onderzocht, gelieve dan contact op nemen met de voorzitter van de onderwijsinstelling via een aangetekende brief op de maatschappelijke zetel van de onderwijsinstelling.

15. Wijzigingen in het privacybeleid

De Schoonheidsschool behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover per e-mail of op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt.

interestsCarouselHeader